Board of Trustees

Murali Nair

347-549-0170
murali11nair@gmail.com
Rajesh Pushaparajan

718-343-4683
rajeshsmitha@aol.com
Rajmohan Kottilil

646-285-1132
kottilil@msn.com
Raju Nanoo

718-740-7226
raju.nanoo@gmail.com
Saji Panicker

718-831-1394
sajip1970@yahoo.com
Subramaniyam Seetharaman

201-921-8680
subbu@aristontek.com
Udayakumar Karunakaran

516-551-1336
udayk3a@gmail.com
Vanaja Nair

516-742-6902
vn1966@gmail.com
Vishwanathan Rajagopalan

516-603-2176
vishgeetha@gmail.com